Het Perron is er op ingericht om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben te kunnen ondersteunen in hun leerroute. Lees meer over de mogelijkheden.

Begeleiding

Het Perron is er op ingericht om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, te kunnen begeleiden in hun leerroute. Of je nu een praktijkopleiding, vmbo-opleiding of mbo-opleiding volgt op Het Perron, je kunt rekenen op de begeleiding die jij nodig hebt. 

De rol van de mentor en vakdocenten 

Op Het Perron heeft de mentor een belangrijke rol in het begeleiden van leerlingen. De mentor heeft op Het Perron de taak leerlingen te coachen en heeft intensief contact met de leerling. Daarnaast is de mentor ook het aanspreekpunt voor ouders.  

Leerlingen worden standaard intensief begeleid door hun mentor en vakdocenten. Tijdens de mentorlessen werkt de mentor samen met de leerlingen aan een veilig klimaat in de klas en doorloopt met hen een programma ter versterking van hun sociale vaardigheden en hun loopbaancompetenties. 

De mentor werkt nauw samen met de verschillende vakdocenten en zorgt ervoor dat alle vakdocenten op de hoogte zijn van de onderwijsbehoefte van de leerling. Zij bespreken samen waar de leerling behoefte aan heeft, zoals benodigde extra aandacht op verschillende onderwerpen, aanvullende instructies of een aangepaste werkplek waar de leerling zich beter kan concentreren. Zo kunnen vakdocenten hun lessen aanpassen op wat de leerlingen nodig hebben. 

Ook mbo-studenten kunnen op Het Perron rekenen op begeleiding waar dat nodig is en gebruik maken van alle regelingen en faciliteiten die Het Perron heeft op het gebied van leerling-/studentbegeleiding. De mentor op het mbo heet een studieloopbaanbegeleider (slb).  

Extra begeleidingsmogelijkheden 

Als de mentor signaleert dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, of dat daar een indicatie voor is, dan kan gebruik worden gemaakt van de expertise van diverse zorgprofessionals binnen en buiten de school. 

Lees meer over: 

  • Onze zorgspecialisten 
  • De inzet van het Onderwijs Service Centrum (OSC) 
  • Het Zorg Advies Team (ZAT) 
  • Bovenschoolse opvangmogelijkheden Overstag en Aan de Slag. 

Zorgspecialisten 

Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften hebben net wat meer ondersteuning nodig om tot hun recht te komen. De zorgspecialist helpt bij de begeleiding van cluster l of ll, ADHD of bij een stoornis in het autistisch spectrum.

Voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte is er per leer(werk)huisteam een zorgspecialist beschikbaar. De zorgspecialist helpt de mentor en docenten om hun aanpak af te stemmen op wat deze leerlingen nodig hebben. De zorgspecialist helpt met het opstellen van een plan van aanpak. 

Leerlingen met extra onderwijsbehoeften worden, indien nodig, aan de hand van het begeleidingsplan begeleid door een ambulant begeleider uit het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Barneveld-Veenendaal of een medewerker van het Onderwijs Service Centrum. Soms ondersteunt de zorgspecialist leerlingen ook zelf.  

Onderwijs Service Centrum 

Heeft de leerling meer begeleiding nodig dan de begeleiding van de mentor en vakdocenten, dan neemt de mentor contact op met het Onderwijs Service Centrum (OSC). Dit doen zij in overleg met ouders/verzorgers en met de leerling zélf.  

Het onderwijsservicecentrum bestaat uit: 

  • zorgcoördinator 
  • schoolpsycholoog 
  • orthopedagogen 
  • schoolmaatschappelijk werkers 
  • remedial teachers 
  • LOB-coördinatoren 

Zorg Advies Team 

Indien nodig bespreekt Het Perron leerlingen met leer- of gedragsproblemen in het zorgadviesteam (ZAT). Dit gebeurt altijd in overleg met ouder(s)/verzorger(s). Het ZAT bestaat uit de zorgcoördinator, de leerplichtambtenaar, de schoolarts en een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).  Zijn er andere begeleiders bij de leerling betrokken, dan nodigen we hen uit om bij de bespreking in het ZAT aanwezig te zijn. 

Passend onderwijs 

Scholen moeten voldoen aan de wet Passend Onderwijs. Dat betekent dat scholen een zorgplicht hebben en een passende onderwijsplek moeten bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het Perron kan heel veel kinderen zo’n plek bieden, maar sommige leerlingen komen beter tot hun recht in het speciaal onderwijs. Als dat zo is, dan helpt Het Perron de leerling een goede plek te vinden. Dat doen wij met behulp van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs.

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is te vinden aan welke leerlingen wij een passende onderwijsplek kunnen bieden. 

Bovenschoolse opvang

Om leerlingen van Het Perron een passende onderwijs- of werkplek te kunnen bieden, maakt Het Perron soms gebruik van de bovenschoolse opvangvoorzieningen Overstag en Aan de Slag. Deze initiatieven zijn erop gericht om leerlingen die moeite hebben hun plek in het onderwijs te vinden te ondersteunen. Leerlingen die naar Overstag of Aan de Slag gaan, volgen geen onderwijs op Het Perron.  

Overstag 
Overstag is een onderwijsvoorziening van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs waarbij Het Perron is aangesloten. Leerlingen die op Het Perron vastlopen, bereiden zich daar onder begeleiding voor op terugkeer naar Het Perron.

Aan de slag 
Aan de Slag is voor leerlingen van 15 jaar en ouder die uitvallen in het reguliere onderwijs. Jongeren bij Aan de Slag hebben vaak wat extra zorg nodig. Meestal zijn het kwetsbare jongen met niet alleen problemen op school, maar ook buiten de school. Bij Aan de Slag worden deze jongeren begeleid naar werk, een reële opleiding of een combinatie daarvan. Aan de Slag is een samenwerking tussen Het Perron, gemeente Veenendaal en IW4. 

Meldcode en Verwijsindex 

Het Perron werkt volgens de wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, en meldt leerlingen daarnaast aan in de Verwijsindex als er sprake is van een bedreiging van de gezonde en veilige ontwikkeling van het kind. 

Begeleiding voor leerlingen met dyslexie 

In leerjaar 1 worden alle leerlingen gescreend op dyslexie. De mentor en de vakdocenten begeleiden dyslectische leerlingen en studenten zoveel mogelijk zelf. Daar waar nodig passen zijn hun lessen aan. De leerlingen maken op school gratis gebruik van het spraaksoftwareprogramma IntoWord. Ze kunnen dit programma ook thuis gebruiken. 

Als we merken dat deze begeleiding niet voldoende is, kijken onze remedials teachers met hen mee. Zij zijn ervaren dyslexiecoaches.  

In dit document vind je meer over leren met dyslexie op Het Perron.

Kleinschalig onderwijs en huiswerkarme school

Naast dat leerlingen op Het Perron veel ondersteuningsmogelijkheden hebben, is de school zelf ook ingericht om een veilige en prettige leeromgeving te creëren. Veel leerlingen op Het Perron hebben baat bij structuur, persoonlijke aandacht en zo min mogelijk prikkels. 

Het Perron oogt misschien als een grote school, maar ons onderwijs is heel kleinschalig ingericht. Er zijn ‘scholen in de school’ gecreëerd, waardoor leerlingen een vaste plek hebben binnen het gebouw en leren in kleine groepen. Ook lestijden en pauzetijden zijn verschillend, wat rust geeft voor veel leerlingen. Daarnaast is Het Perron een huiswerkarme school. Leerlingen leren zoveel mogelijk binnen de school en krijgen ruimte huiswerk onder begeleiding op school te maken. Leerlingen worden zo min mogelijk belast met taken buiten de school- en stagetijden. 

Downloads

Lees meer over de verschillende ondersteunde begeleidingsvormen die Het Perron biedt. 

 

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen