In de medezeggenschapsraad (MR) zijn zowel docenten als leerlingen en ouders vertegenwoordigd. De MR bespreekt allerlei zaken die met het onderwijs op Het Perron te maken hebben. Medezeggenschap in het onderwijs is geregeld in de WMS; Wet medezeggenschap op scholen. Informatie over rechten van de medezeggenschapsraad, haar geledingen en het bijbehorende reglement vind je op www.infowms.nl.

Wat doet de medezeggenschapsraad?

De medezeggenschapsraad oefent invloed uit op de gang van zaken binnen de school door mee te denken over beleid en beheer. Onderwerpen in dit kader zijn bijvoorbeeld: personele ontwikkelingen, de besteding van gelden, arbeidsomstandigheden en andere schoolgerelateerde zaken. Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen die voor de school van belang zijn. Kortom: lid zijn van de MR geeft je de gelegenheid mee te denken en je mening te geven over wat er op de school gebeurt. 

Vergaderingen

De medezeggenschapsraad komt vijf keer per jaar samen met de directeur om te vergaderen over allerlei zaken die spelen binnen Het Perron. De vergaderingen zijn openbaar en mogen dus bijgewoond worden door toehoorders. Wil je een vergadering bijwonen? Meld je dan vooraf aan bij de secretaris via mr@hetperron.nl.

Naast deze algemene vergaderingen komen de leden van de MR, de PRM (personeelsgelediging) en de leerlingenraad ook regelmatig afzonderlijk samen voor overleg. 

Gesprekspartner

Vanuit het bevoegd gezag (schoolbestuur) neemt dhr. D. (Daan) Diepeveen deel aan de vergaderingen. Ook nodigen we regelmatig gastsprekers uit de organisatie uit, om specifieke onderwerpen toe te lichten.

Wie zitten er in de medezeggenschapsraad? 

De medezeggenschapsraad bestaat uit twaalf leden, zes personeelsleden, twee leerlingen en vier ouders. Ieder MR-lid heeft zitting voor een periode van vier jaar en kan zich na afloop van de zittingsperiode eenmaal herkiesbaar stellen. 

Personeelsgeleding

 • Dhr. J. (Jeffrey) Terschegget (onderbouw vmbo) | voorzitter a.i.
 • Dhr. R. (Rini) van de Berg (onderbouw vmbo) | secretaris vertegenwoordiger GMO*
 • Dhr. W. (Wilger) Everhardus (praktijkonderwijs)
 • Mevr. A. (Anne) de Koning (onderbouw vmbo)
 • Vacant
 • Vacant

* GMO = medezeggenschapsorgaan van alle scholen die onder het bestuur van COG vallen.

Oudergeleding

 • Mw. M. (Marian) Franken 
 • Mw. N. (Nadire) Albeda 
 • Vacant
 • Vacant

Leerlinggeleding 

 • Via leerlingenraad

Contact

Heb je vragen, opmerkingen en/of suggesties in het kader van medezeggenschap, neem dan contact op met de MR via mr@hetperron.nl. De oudergeleding is apart te bereiken via ouders@hetperron.nl en de leerlingenraad via leerlingenraad@hetperron.nl.

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen