Medezeggenschapsraad

Home | Over Het Perron | Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

 

Net zo als alle andere scholen in Nederland, kent onze school een Medezeggenschapsraad (MR), waarin zowel docenten, leerlingen als ouders vertegenwoordigd zijn. Zij bespreken allerlei zaken die met het onderwijs op Het Perron te maken hebben. Medezeggenschap in het onderwijs is geregeld in de WMS; Wet medezeggenschap op scholen. Informatie over rechten van de medezeggenschapsraad en haar geledingen en het bijbehorende reglement kunt u vinden op www.infowms.nl.

Wat doet de Medezeggenschapsraad?
De Medezeggenschapsraad kan invloed uitoefenen op de gang van zaken binnen de school, door mee te denken over beleid en beheer. Onderwerpen in dit kader zijn bijvoorbeeld: personele ontwikkelingen, de besteding van gelden, arbeidsomstandigheden en andere school gerelateerde zaken. Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de school van belang zijn. Kortom: lid zijn van de (P)MR geeft je de gelegenheid mee te denken en je mening te geven over wat er op de school gebeurt.

Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad?
De Medezeggenschapsraad bestaat uit 12 leden, 6 personeelsleden, 2 leerlingen en 4 ouders. Ieder MR-lid heeft zitting voor een periode van 4 jaar. Ieder lid kan zich na afloop van de zittingsperiode eenmaal herkiesbaar stellen.

Personeelsgeleding:

Mevrouw  C. (Christine) van den Ham (bovenbouw Vmbo) voorzitter
Meneer J. (Jaco) van Holland (bovenbouw VMBO) secretaris
Mevrouw S. (Sanne) Cox (bovenbouw Vmbo)
De heer W. (Wilger) Everhardus (PraktijkOnderwijs + leerlingenraad)
Mevrouw S. (Suzanne) Verwoert (bovenbouw Vmbo)
De heer E. (Erik) van Zetten (bovenbouw Vmbo + MBO)

Oudergeleding:

Mevrouw M. (Marian) Franken
Meneer W. (Wouter) de Man
Mevrouw N. (Nadire) Albeda
Mevrouw I. (Ingrid) Leppers

Leerling geleding:

Jesper Janssen
Rik Beijer

Gesprekspartner:
Vanuit het bevoegd gezag (schoolbestuur) neemt de heer D. (Daan) Diepeveen en de heer L. (Leenderd) van der Deijl deel aan de vergaderingen. Ook nodigen we regelmatig gastsprekers uit de organisatie uit, om specifieke onderwerpen toe te lichten.

Heeft u vragen, opmerkingen en/of suggesties in het kader van medezeggenschap m.b.t. het onderwijs op Het Perron dan kunt u de MR bereiken via j.vanholland@hetperron.nl, de oudergeleding is apart te bereiken via ouders@hetperron.nl en de leerling geleding/ de leerlingenraad via leerlingenraad@hetperron.nl.

Vergaderingen:
Buiten de reguliere MR en PMR -vergaderingen (personeelsgeleding) beiden 5x per jaar met de algemeen directeur, komen de verschillende geledingen ook afzonderlijk en zelfstandig bij elkaar voor overleg. De vergaderingen zijn openbaar en mogen dus bijgewoond worden als toehoorder. Wilt u een vergadering bijwonen? Meld u zich vooraf aan via mailto:s.cox@hetperron.nl.