Tijdelijke-pagina

Home | Tijdelijke-pagina

Snel naar

Roosters

Nieuwsbrieven

Met ingang van schooljaar 2020-2021 verschijnt er voor iedere schoolvakantie een nieuwsbrief voor ouders, leerlingen en studenten.
Alle nieuwsbrieven zijn te lezen op de pagina Nieuwsbrieven.

Boeken bestellen

Het is belangrijk dat je voor half juli 2019 je boeken bestelt. Dit kan op www.iddink.nl.
Verdere informatie over het bestelproces en de gevraagde schoolcode ontvang je via Iddink.

 

Onderwijskosten

De schoolboeken en sommige lesmaterialen zijn gratis, de school ontvangt hiervoor van de overheid een vergoeding. De kosten die niet voor deze vergoeding in aanmerking komen zijn onder andere; een woordenboek, atlas, rekenmachine, vakkleding, werkschoenen en gereedschap. Wij bieden ouders/verzorgers de mogelijkheid om deze materialen via de school aan te schaffen, maar men mag ook zelf (met uitzondering van de laptop) een andere leverancier benaderen. Lees meer…

Examens

Op het VMBO is het mogelijk onderdelen van het schoolexamen te spreiden over het derde en vierde leerjaar. Het Perron heeft voor die mogelijkheid gekozen. Dat betekent dat in het derde leerjaar al onderdelen van het examen worden afgenomen en leerlingen formeel examenkandidaten zijn. Elke examenkandidaat dient op de hoogte te zijn van voor hem of haar relevante zaken uit het examenbesluit VWO-HAVO-MAVO-VBO.

Programma van Toetsing en Afsluiting

2020-2022

2021-2023

PraktijkOnderwijs

Overgangsnormen

Vertrouwenspersoon

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Ouders kunnen bijvoorbeeld ontevreden zijn over de wijze waarop hun kind begeleid, beoordeeld of bestraft wordt. De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerling, personeel en schoolleiding weggenomen worden. Bij klachten over school organisatorische maatregelen, onheuse bejegening of ongewenst gedrag  kunnen ouders en leerlingen en personeel een beroep doen op ondersteuning van de contactpersonen. Namen van de contactpersonen staan ook vermeld in de folder die jaarlijks aan leerlingen wordt uitgereikt.

Interne contactpersonen:
Mevr. G. (Gerda) Grasmeijer
Dhr. R. (Robin) Kooistra
Tel: (0318) 50 96 00

Extern contactpersoon:
Dhr. C. Gaakeer
Livingstonestraat 40
3772 KJ Barneveld
Tel: (0342) 42 40 93
Een klacht zal, na overleg met hem, worden doorverwezen naar de landelijke klachtencommissie.

Verzekering en aansprakelijkheid

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.

Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen; personeel; vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Lees meer…

Regels en protocollen

Het Perron hanteert een aantal regels en protocollen. Lees meer…