Praktisch

Home | Praktisch

Absent- en ziekmelden

Wanneer een leerling afwezig is (door bijvoorbeeld een doktersbezoek of ziekte), wordt van de ouder/verzorger verwacht dit telefonisch door te geven aan het meldpunt (vanaf 7.30 uur, maar uiterlijk voor aanvang van het eerste lesuur). Wanneer een leerling zonder reden afwezig is, neemt het meldpunt nog dezelfde dag contact op met de ouders/verzorgers. Als een leerling weer naar school komt na ziekte, dan dienen de ouder(s)/verzorger(s) de leerling beter te melden.

Contactgegevens meldpunt
Vmbo en Praktijkonderwijs: (0318) 50 96 08 of (0318) 50 96 09
Mbo: (0318) 50 97 10

Lestijden

Om de leerlingenstroom binnen Het Perron in goede banen te leiden, zijn verschillende dag/lestijd indelingen gemaakt.
De lessen in de onderbouw vmbo beginnen om 8:30 uur.
De lessen in de bovenbouw vmbo, het praktijkonderwijs en mbo2 beginnen om 8:00 uur.
We werken in leseenheden van 60 minuten. ’s Morgens is er een pauze van 15 minuten en tussen de middag duurt de pauze 30 minuten. De lessen voor vmbo, praktijkonderwijs en mbo2 eindigen uiterlijk om 15:45 uur. In de onderbouw vmbo eindigen de lessen uiterlijk om 16.15 uur.

De lestijden zijn hier te vinden.

Vakanties schooljaar 2020-2021

Vakantie Periode                                                                                                                                                                                                           
Herfstvakantie 2020 19 oktober 2020 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie 2020 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie 2021 22 februari 2021 t/m 26 februari 2021
Goede Vrijdag, Pasen 2 april 2021 t/m 5 april 2021
Meivakantie 2021, incl. koningsdag en Bevrijdingsdag 26 april 2021 t/m 7 mei 2021
Hemelvaart 2021 13 en 14 mei 2021
Pinksteren 2021 24 mei 2021
Zomervakantie 2021 19 juli 2021 t/m 27 augustus 2021

 

Verlof buiten schoolvakanties

Er kan alleen extra verlof aangevraagd worden op basis van de, door de Gemeente Veenendaal, vastgestelde richtlijnen.
Voor de aanvraag van verlof gebruikt u dit formulier.

 

Toelating, schorsing en verwijdering

De VO-scholen van COG staan open (voor aanmelding van) alle leerlingen. Toch zijn situaties mogelijk, waarbij de scholen kinderen mogen weigeren, schorsen of verwijderen. Hierbij valt te denken aan dreiging van verstoring van rust en orde of het niet kunnen bieden van de benodigde zorg e.d. Omdat ouders en kinderen recht hebben op een juiste en zorgvuldige behandeling is door het bestuur van onze school een procedure vastgesteld waarin zaken als toelating, schorsing en verwijdering zijn geregeld. Deze regeling is onderdeel van het schoolplan en ligt op de school ter inzage.

Gebouw en accommodaties

Het Perron is gevestigd in een modern gebouw gelegen aan de Sportlaan met aangrenzend de gymzalen van de Valleihal en de sportvelden waar Het Perron gebruik van maakt. De school maakt hiernaast ook gebruik van de sportaccommodatie van Sporthal West.

Informatie- en oudercontactavonden

Informatieavonden
Ieder schooljaar worden er informatieavonden georganiseerd, het doel van deze avonden is om ouders (gezamenlijk) te informeren over zaken die in het betreffende leerjaar van belang zijn. De zaken die besproken kunnen worden zijn onder andere; kennismaking met de school, keuzemogelijkheden in de bovenbouw, organisatie van examens of mogelijkheden voor vervolgopleidingen.

Oudercontactavonden
Ieder schooljaar organiseren wij twee oudercontactavonden waar u de mogelijkheid heeft om met maximaal drie docenten de voortgang van uw kind(eren) te bespreken. U kunt zich inschrijven via Magister met uw persoonlijke account. De uitnodiging voor de oudercontactavond wordt middels een e-mailbericht aan u verzonden.

Roosterwijzigingen

De lesuitval wordt zoveel mogelijk beperkt door opvang van docenten, die de lessen van afwezige docenten overnemen. De roosterwijzigingen worden gepubliceerd op de monitoren, “Mijn Perron” en in Magister.

Kluisjes

Voor het opbergen van waardevolle spullen, lesmateriaal en kleding, stellen wij voor iedere leerling een kluis (op huurbasis) op zijn/haar afdeling beschikbaar.

Rapporten

Iedere leerling ontvangt een map met hierin de cijferrapportages, competenties en de citoscores voor taal en rekenen. De map wordt periodiek met deze rapportages aangevuld en meegegeven aan de leerling.

Magister

Ouders en leerlingen ontvangen inloggegevens van ons leerlingvolgsysteem Magister. Hier kunnen actuele cijfers, roosters en de absentieregistratie geraadpleegd worden.

Schoolpas

Iedere leerling krijgt eenmalig een schoolpas, waarmee zij zich kunnen legitimeren binnen het gebouw. De pas kan tevens gebruikt worden om te printen/kopiëren en gebruik te maken van de catering. Een leerling wordt geacht de pas altijd bij zich te hebben.

Weekrapport

Leerlingen in de onderbouw en PrO-leerlingen (alle leerjaren) krijgen een weekrapport, waarin docenten en ouders opmerkingen kunnen plaatsen. De leerling moet dit weekrapport altijd bij zich hebben en van de ouders wordt verwacht dat zij wekelijks hun handtekening onder de weekbladzijde zetten. Bij verlies moet een nieuw weekrapport gekocht worden.

Vervoersregeling

Voor leerlingen die, gebaseerd op postcode, meer dan 10 kilometer van de school wonen, heeft onze school een vervoersregeling. De regeling houdt in dat deze leerlingen de helft van de kosten van een maandabonnement voor het openbaar vervoer door de school vergoed krijgen, gedurende de maanden november, december, januari en februari. De kosten kunnen gedeclareerd worden bij de administratie van de school.

Onderwijskosten

Het Perron ontvangt van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een bekostiging voor het exploiteren van de school. Voor de financiering van ons brede aanbod van bijzondere en extra activiteiten voldoet deze bekostiging niet. Daarom vragen wij een ouderbijdrage. De ouderbijdrage bestaat uit een vast, vrijwillig gedeelte (dat voor alle leerlingen hetzelfde is) en een variabel, onderwijs gerelateerd gedeelte. Lees meer…