Begeleiding

Home | Begeleiding

Begeleiding in de les

Het Perron wil leerlingen vooral tijdens de les zoveel mogelijk bieden wat ze nodig hebben. Soms gebeurt dit ook buiten de les, maar in ieder geval wordt de begeleiding als het even kan verzorgd door de mentor of de vakdocenten.

De mentor

De mentor verzorgt de begeleiding van de leerlingen en is het aanspreekpunt voor ouders. Tijdens de mentorlessen werkt de mentor samen met de leerlingen aan een veilig klimaat in de klas en doorloopt met hen een programma ter versterking van hun sociale vaardigheden en hun loopbaancompetenties.

De vakdocent

De vakdocenten stellen voor hun lessen een groepsplan op. Daarin staat bijvoorbeeld welke leerlingen behoefte hebben aan verlengde instructie en welke leerlingen gebaat zijn bij een werkplek waar ze zich beter kunnen concentreren.

Onderwijs Service Centrum

Gaat het niet goed genoeg met een leerling, dan stelt de mentor samen met één van de deskundigen van het Onderwijs Service Centrum (OSC) een plan van aanpak of een begeleidingsplan op. Dit doen zij in overleg met ouders/verzorgers en met de leerling zélf. Het onderwijsservicecentrum bestaat uit:

  • de zorgcoördinator
  • een schoolpsycholoog
  • 2 orthopedagogen
  • een schoolmaatschappelijk werker
  • 2 remedial teachers
  • 2 LOB-coördinatoren

Dyslexiecoach

De mentor en de vakdocenten begeleiden dyslectische leerlingen zoveel mogelijk zelf. De leerlingen maken op school gratis gebruik van het spraaksoftwareprogramma IntoWord. Ze kunnen dit programma ook thuis gebruiken. Loopt het toch niet lekker, dan kijken de twee remedial teachers graag mee. Zij zijn ervaren dyslexiecoaches.

Zorgspecialist

Voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften is er per leer(werk)huisteam een zorgspecialist beschikbaar. De zorgspecialist helpt de docenten om hun aanpak af te stemmen op wat deze leerlingen nodig hebben en werkt nauw samen met de deskundigen van het OSC en de ambulant begeleiders uit het Speciaal onderwijs. Soms ondersteunt de zorgspecialist leerlingen ook zelf. Leerlingen met extra onderwijsbehoeften zijn :

  • leerlingen met een indicatie voor cluster I (slechtziend) of cluster II (slechthorend)
  • leerlingen met ADHD of een stoornis in het autistisch spectrum
  • leerlingen die onder de oude regeling een rugzak hadden of gehad zouden hebben

Zorg Advies Team

Indien nodig bespreekt Het Perron leerlingen met leer- of gedragsproblemen in het zorgadviesteam (ZAT). Dit gebeurt altijd in overleg met ouder(s)/verzorger(s). Het ZAT bestaat uit de zorgcoördinator, de leerplichtambtenaar, de schoolarts en een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).  Zijn er andere begeleiders bij de leerling betrokken, dan nodigen we hen uit om bij de bespreking in het ZAT aanwezig te zijn.

Meldcode en Verwijsindex

Het Perron werkt volgens de wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en meldt leerlingen daarnaast in de Verwijsindex als er sprake is van een bedreiging van de gezonde en veilige ontwikkeling van het kind.

Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Scholen hebben zorgplicht, dit houdt in dat ze een passende onderwijsplek moeten bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het Perron kan heel veel kinderen zo’n plek bieden, maar sommige leerlingen komen beter tot hun recht in het speciaal onderwijs. Als dat zo is, dan helpt Het Perron u om daar een passende plek voor uw kind te vinden. In het School Ondersteunings Profiel (SOP) is te vinden aan welke kinderen wij een passende onderwijsplek kunnen bieden.
Het Perron is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Barneveld-Veenendaal 25-11, www.pobv.nl

Bovenschoolse opvang

Om leerlingen van Het Perron een passende onderwijsplek te kunnen bieden, maakt Het Perron soms gebruik van de bovenschoolse opvangvoorzieningen Overstag en Aan de slag.

Overstag

Overstag is een onderwijsvoorziening van het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs waarbij Het Perron is aangesloten. Leerlingen die op Het Perron vastlopen bereiden zich daar onder begeleiding meestal succesvol voor op terugkeer naar Het Perron. Sommige leerlingen beginnen na zes weken al aan terugkeer. Anderen doen dat pas na een jaar. Een enkeling stroomt via Overstag door naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs of naar het project Aan de slag.

Aan de slag

Het Aan de Slag project is voor leerlingen van 15 jaar en ouder. Bij Aan de Slag worden ze begeleid naar een baan. Aan de Slag is een samenwerking tussen Het Perron, gemeente Veenendaal en IW4.